13.jpg

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Společnost Snadhledem s.r,o., IČ: 06833641,, se sídlem Olomouc – Nová Ulice, Litovelská 95/13, PSČ 779 00, zapsaná v oddílu C vložce 73486 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Ostravě (dále jen „Zprostředkovatel“), zprostředkovává za níže uvedených podmínek zájemcům (dále jen „Zájemce“) fotoletety, snímkovací lety, pozorovací lety a zážitkové lety (dále jen „Služby“). Zprostředkovatel je oprávněn si k realizaci Služby vyžádat účast třetí strany.


2. Vztah Zprostředkovatele a Zájemce i shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále rovněž „VSP“ nebo „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky pro užívání Služby nebo technické podmínky užívání Služby, které jsou obvykle umístěny na webových serverech vztahujících se k dané Službě.


2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Zájemci, na základě kterých lze Zájemce přímo či nepřímo identifikovat.

2. Ochrana Osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Zájemcem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Zprostředkovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
a. Zprostředkovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Zájmců nebo k příslušné databázi Zprostředkovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.
b. Zájemce prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.


3. Omezení nakládání s údaji. Zprostředkovatel nebude bez předchozího svolení Zájemce zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Zájemce z jeho Osobních údajů služby registrace způsobem, který by byl v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.


4. Zpracování osobních údajů. Zájemce bere na vědomí, že Zprostředkovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služeb podle těchto Všeobecných smluvních podmínek) a pro statistické účely.


5. Souhlas Zájemce se zpracováním Osobních údajů. Provedením koupě letu (tj. zaplacením přes on-line platební bránu) na www stránkách Zprostředkovatele, uděluje Zájemce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZoOÚ“) se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle těchto Všeobecných smluvních podmínek Poskytovateli jako správci, za účelem identifikace


6. Předávání Osobních údajů. Zprostředkovatel nepředává osobní údaje dalším fyzickým ani právnickým osobám.


7. Doba udělení souhlasu. Zájemce uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu 1 roku od zprostředkování služby resp. do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících ze zprostředkování Služby, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Tím není dotčena povinnost Zprostředkovatele zpracovávat Osobní údaje Uživatele po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Po uplynutí 1 roku jsou Osobní údaje trvale vymazány.


8. Zpracovatel. Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.


9. Odvolání souhlasu. Souhlas Zájemce se zpracováním Osobních údajů dle tohoto čl. 2/7 VSP je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat na adrese Zprostředkovatele. Po odvolání Zprostředkovatel zajistí, aby veškeré údaje Zájemce byly z databáze zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. Odvolání souhlasu se provádí písemně zasláním žádosti o vymazání na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


10. Přístup Zájemce k údajům. Zájemce má od koupě letu právo kdykoliv požádat Zprostředkovatele o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Zprostředkovatel poskytne Zájemci informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ.


11. Poskytnutí osobních údajů. Zájemce bere na vědomí, že Zprostředkovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Zprostředkovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Zprostředkovatele nebo Propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo třetích osob.


3. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI


Zájemce o letecké práce koupí letu výslovně potvrzuje souhlas s těmito VOP. Zájemce o letecké práce výslovně souhlasí s vykonáním letu za účelem leteckého snímkování / pozorovacího letu, zážitkového letu a to výhradně na vlastní nebezpečí. Úrazové pojištění není sjednáno a není součástí zaplacené částky.


4. PLATBY ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB


Platby za zprostředkování služeb jsou možné bezhotovostně a to bankovním převodem nebo hotově Zprostředkovateli na letišti v Olomouci nebo Přerově. Cena za službu je uvedena na webových stránkách Zprostředkovatele (www.letemkrajem.cz) a jedná se o cenu konečnou včetně DPH.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Zájemce, který je spotřebitelem, má právo dle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se Zájemce využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit Zprostředkovateli nejpozději 14. den od doručení potvrzení o platbě na účet Zprostředkovatele. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Zájemce, který je spotřebitelem odstoupit podle uvedeného zákonného ustanovení od smluv (i) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od doručení potvrzení o platbě na účet Zprostředkovatele.

6. REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Nesplní-li Zprostředkovatel povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně a včas, může Zájemce uplatnit své právo na reklamaci služby u Zprostředkovatele. Reklamace musí být učiněna u Zprostředkovatele písemně (emailem nebo poštou) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců ode dne poskytnutí služby, nebo v případě, že poskytnutí služby neproběhlo, ode dne, kdy měla být služba poskytnuta.

2. Zprostředkovatel se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem Zájemce. Po uplynutí této lhůty má Zájemce právo na odstoupení od uzavřené smlouvy nebo na slevu z ceny služby.

3.Zprostředkovatel vydá osobě, která uplatnila reklamaci písemné potvrzení o tom, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále Zprostředkovatel vydá takové osobě potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace Zprostředkovatel vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.


7. SOUHLAS S PODMÍNKAMI


1. Souhlas s Podmínkami. Každý ze zájemců je povinen se před zahájením zprostředkování Služeb a koupí služeb seznámit s těmito Podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Za vyjádření souhlasu se považuje koupě letu na stránkách provozovatele nebo hotově na letišti v Olomouci nebo Přerově.


2. Změny a účinnost změn Podmínek
a. Změny podmínek. Zprostředkovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Změnu Podmínek sdělí Zprostředkovatel Zájemci.


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Komunikace. Veškerá komunikace mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem může být uskutečňována buď písemně (v případě Zprostředkovatele doručením na adresu sídla či doručením na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Ústní komunikace mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (v případě Poskytovatele zejména prostřednictvím telefonních čísel: +420724994090; +420734765914)


2. Rozhodné právo a kolizní normy. Tyto Podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Zprostředkovatelem na straně jedné a Zájemcem na straně druhé v souvislosti se Službami se řídí právním řádem České republiky.


3. Řešení sporů. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se zprostředkováním Služeb, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.


4. Jazyková verze. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.


5. Salvátorská klauzule. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.


6. Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 21. června 2018.

FaLang translation system by Faboba

Leťte s námi!

Letiště Olomouc

Konečná tramvajových linek číslo 2 a 7 a autobusové linky číslo 26.

GPS: 49.592691, 17.209547

 

Letiště Přerov

Zastávka autobusových linek Bochoř,včelín a Bochoř,rozc.k lesu.

GPS: 49.420437, 17.399168

Očima zákazníků

Kontakt

Snadhledem s.r.o. 

     +420 724 994 090
     info@letemkrajem.cz

     Litovelská 95/13

     Olomouc - Nová Ulice

     77900

Podnikatel zapsán u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 06833641

Vytvořeno v roce 2018 | a kousek klukovské duše do toho dal Ondřej Došlík ©